Etyka wydawnicza

Wszelkie publikacje przesłane do redakcji podlegają weryfikacji pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.
W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym wydawca stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org).

Zasady obowiązujące wydawcę

 • Stała kontrola przestrzegania standardów etycznych
 • Zasada fair play: wyłącznie merytoryczne kryteria oceny tekstów
 • Zasada poufności
 • Dokumentowanie przejawów nierzetelności naukowej
 • Wycofanie publikacji noszących znamiona plagiatu lub noszących znamiona nierzetelności naukowej
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zasady obowiązujące redaktora naukowego

 • Podejmowanie decyzji o przyjęciu opracowań do publikacji w oparciu o kryteria merytoryczne
 • Zasady autorstwa pracy
 • Zasady rzetelności naukowej

Zasady obowiązujące autora

 • Zasada oryginalności pracy
 • Zasady rzetelności naukowej
 • Zasady autorstwa pracy (w tym dotyczące zjawisk takich jak ghostwriting czy guest authorship)
 • Zasada udostępnienia danych (wyniki badań naukowych)
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Niezwłoczne powiadamianie wydawcy o błędach lub nieścisłościach w swoim opublikowanym już tekście

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Zasada terminowości
 • Zachowanie standardów obiektywności;
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów.
 • Zasada poufności

Wydawca stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).
Diagramy COPE

Powrót
Powrót do góry