Procedura recenzyjna

Zasady recenzowania przyjęte w czasopiśmie są zgodne z zaleceniami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku (pkt. 4.10. lit. b). Autorzy przesyłając tekst do publikacji wyrażają zgodę na poddanie się opisanej poniżej procedurze recenzyjnej.

  1. Do recenzji każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor.
  2. Recenzenci posiadają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stanowiącej temat artykułu.
  3. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W uzasadnionych przypadkach, o których mówi punkt 4.10 lit. b wymienionego wyżej Komunikatu Ministra, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  4. Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji są ujawniane w zeszycie drugim.

Pliki do pobrania

Dokumenty dla recenzentów

POBIERZ W DOC  |  POBIERZ W PDF

Powrót
Powrót do góry