(20 lutego 2023)

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

organizowanego w ramach Śląskiego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego

 1. „Tyś Bóg, który mnie widzi…” Rdz 16,13 (BW)

 

 1. Organizator konkursu:

Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcące im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej oraz Inicjatywa Oecumenica Silesiana.

 

 2. Cele konkursu:

v  zachęcanie do lektury Pisma Świętego;

v  nawiązanie do tradycji związanych ze studiowaniem i dobrą znajomością ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu;

v  kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Słowem Bożym;

v  zachęcenie uczniów do aktywności intelektualnej i zaangażowania religijnego związanych z tą problematyką;

v  propagowanie postawy szacunku, tolerancji i zrozumienia chrześcijan i innych religii oraz drugiego człowieka;

v  propagowanie ekumenizmu i otwartości na człowieka.

v  rozwijanie umiejętności plastycznych, komputerowych.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej o tematyce biblijnej, uwzględniającej tegoroczny temat, który został zaczerpnięty z Starego Testamentu: „Tyś Bóg, który mnie widzi…” Rdz 16,13 (BW)

 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlic środowiskowych:

Konkurs odbędzie się w sześciu grupach wiekowych: 

     gr. I – dzieci przedszkolne;

     gr. II – dzieci z klas I i II klasy szkoły podstawowej; 

     gr. III – dzieci z klas III i IV szkoły podstawowej; 

     gr. IV – dzieci z klas V – VI szkoły podstawowej, 

     gr. V – dzieci z klas VII – VIII szkoły podstawowej; 

     gr. VI – młodzież ponadpodstawowa (grupy wiekowe mogą ulec zmianie przy większej ilości prac). 

 

 • praca wykonana indywidualnie;
 • do konkursu można zgłosić wiele prac (proszę pamiętać tylko, że każdy uczeń zgłasza jedną pracę);
 • do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio w wersji oryginalnej niepublikowane; korzystanie z treści autorstwa innych osób wymaga powołania się na materiał źródłowy.

 

a) dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz dzieci i młodzieży z ośrodków zajęciowych, warsztatów, fundacji, stowarzyszeń, świetlić środowiskowych:

 • praca powinna być wykonana w technice rysunku –kredki różnego gatunku;
 • format: A4;
 • każda praca musi być zaopatrzona w metryczkę – wypisaną czytelnie!
 • Uczniowie klas V, VI i VII mogą też zgłaszać pracę w technice grafiki komputerowej czy plakatu. Proszę o dostosowanie formatu do A3, ponieważ będą one drukowane w formacje A3.

 

 

b) dla szkół ponadpodstawowych: 

 • technika wykonania pracy: 
  • praca przestrzenna (nie rysunek); 

albo

 • grafika komputerowa – zapisana w formacje JPG, TIFF. Proszę o dostosowanie formatu do A3, ponieważ będą one drukowane w formacje A3. 

 

 • praca powinna zawierać na odwrocie szczegółowe dane osobowe i adresowe zarówno uczestnika konkursu jak i opiekuna (katechety) i jednostki organizacyjnej (Parafii, szkoły, organizacji pozarządowej), również dane mailowe, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
 • pomysłowość,
 • wartość przekazu,
 • czytelność przekazu,
 • estetyka wykonania.

 

 • Termin przekazania prac konkursowych  do dnia 26 marca 2023 r. na adres: Parafia Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej ul. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska 4 (Orzegów);
 • Prace konkursowe w postaci grafiki komputerowej (w formacie JPG, TIFF) należy nadesłać na adres e-mail: os@oecumenica-silesiana.pl - do dnia 26 marca 2023 r.
 • Informacja o laureatach zostanie zamieszczona w formie elektronicznej w dniu 2.04.2023 r. na stronie internetowej http://oecumenica-silesiana.pl (zakładka – wydarzenia ekumeniczne)
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego na rozpoczęcie Ekumenicznych Dni Biblijnych w dniu 23 kwietnia 2023 roku o godz. 16.30 w katedrze ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach ul. Warszawska 18. Rzeźby należy odebrać do 30 maja z parafii Św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej ul. Królowej Jadwigi 8, 41-704 Ruda Śląska 4 (Orzegów). Prace plastyczne grafiki i plakaty nie będą zwracane.

 

 

 • Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody plastyczne i związane z tematyką biblijno-ekumeniczną;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą wystawione na ekspozycji w katedrze ewangelickiej w Katowicach – termin 23.04.2023;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą miały swoją wystawę w Archidiecezjalnym Muzeum w Katowicach najprawdopodobniej w miesiącach wrzesień-listopad;
 • Rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w katalogu wystawy pokonkursowej;
 • Autorzy rzeźb i grafiki, które zostały nagrodzone i wyróżnione otrzymają certyfikat wystawowy;
 • Rysunki, rzeźby i grafiki nagrodzone i wyróżnione mogą być zamieszczone w pozycjach książkowych związanych z ekumenizmem wydawanych przez Inicjatywę Oecumenica Silesiana.

 

 

 

Wg założeń organizatorów prace nagrodzone w konkursie będą wykorzystywane jako materiał edukacyjny dla młodzieży szkolnej na lekcjach religii oraz zamieszczone w publikacjach związanych z ekumenizmem, w których będzie podane imię i nazwisko, wiek/klasa.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu jest Archidiecezjalna Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademia Ekumeniczna w Katowicach oraz Inicjatywy Oecumenica Silesiana

Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Tyś Bóg, który mnie widzi…” Rdz 16,13 (BW) i promocji laureatów. 

 1. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
 2. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez czas zgodny z okresem przewidzianym w przepisach prawa dla tego typu dokumentów.
 4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich podania przez uczestnika uniemożliwi jego udział w konkursie.
 6. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zgody uczestnika konkursu lub jego prawnego opiekuna/rodzica.

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji.

 

 

 

…………………………………….…………     ………………………………………..………

Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZGODA UCZESTNIKÓW, RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW) NA UDZIAŁ W KONKURSIE, PUBLIKACJĘ WIZERUNKU, PRACY KONKURSOWEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH UCZESTNIKA KONKURSU

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (zakreślić właściwe) na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i upublicznienie konkursowej pracy plastycznej Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży p.t. „Tyś Bóg, który mnie widzi…” Rdz 16,13 (BW) wraz z danymi osobowymi uczestnika konkursu w postaci (imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły), oraz wizerunku z relacji fotograficznej finału konkursu. Powyższe dane będą służyć do wskazania osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Prace plastyczne wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej oraz mediach, również na stronie internetowej oraz http://oecumenica-silesiana.pl

Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

 

 

…………………………………………    ……………………………………………………….…

Data i podpis uczestnika konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

....................................                                                                                       ...................................

.....................................                                                                                              (miejscowość, data)

.....................................                                                                                                

..................................... 

 (imię, nazwisko, adres)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację pracy

 

Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Archidiecezjalną Komisję ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Akademię Ekumeniczną w Katowicach oraz Inicjatywa Oecumenica Silesiana danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.), oraz z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

 

.......................................

(podpis czytelny rodzica lub opiekuna)

 

 

 

Metryczka

Prosimy pisać czytelnie

Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczkę proszę przykleić do pracy ucznia na odwrocie

 

PROSIMY CZYTELNIE!!!

 

 

Dane dotyczące szkoły: ………………………………………………….

                                               ………………………………………………….

                                               ………………………………………………….

                                               ………………………………………………….

Imię i nazwisko Katechety:       ………………………………………………….

e-mail lub tel. katechety, aby poinformować o wynikach: …………………………………………….

 

 

Wstecz
Powrót do góry